Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj - objavljena dokumentacija za SEPA izravno terećenje s primjenom od 01.01.2023.

Što je SEPA?

SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (eng. Single Euro Payments Area) jest područje  na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu izvršavati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Cilj SEPA inicijative jest uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

SEPA područje obuhvaća 36 države: sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

SEPA u RH

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava, jer će SEPA pravilima biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Svi se poslovni subjekti u RH trebaju prilagoditi za uvođenje i prihvat novih platnih poruka.

  • 6. lipnja 2016. uveden je novi format zbrojnog naloga za prijenos
  • od 5. lipnja 2017. izravno terećenje odvija se prema novim pravilima.
  • od 03.06.2019. godine provode se samo SEPA izravna terećenja – SDD.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u rubrici Upute za korisnike.

Promjene u platnom sustavu

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da podrazumijeva ukidanje dosadašnjeg načina provedbe kreditnih transfera (naloga za plaćanja) i izravnih terećenja. Hrvatska bankovna zajednica u suradnji s HNB-om donijela je odluku da će navedena pravila biti primijenjena i na sve kunske transakcije, s ciljem da budući prelazak na euro bude što jednostavniji i brži.

Rok za migraciju postojećih kreditnih transfera u kunama na HRK SCT shemu u Republici Hrvatskoj je 06.06.2016. sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA.

SEPA kreditni transfer

ŠTO JE KREDITNI TRANSFER ?

Kreditni transfer (engl. Credit transfer – CT) je plaćanje koje inicira Platitelj. Platitelj šalje nalog za plaćanje svom pružatelju platnih usluga, Pru­žatelj platnih usluga prenosi sredstva primatelje­vom pružatelju platnih usluga.

Primjeri kreditnog transfera:

HRK SCT SHEMA – PRIMJENA 06.06.2016.

HRK SCT shema je skup pravila, praksi, standarda i provedbenih smjernica dogovorenih unutar bankovne zajednice u Republici Hrvatskoj za izvršavanje kreditnih transfera u kunama koji je odvojen od bilo kakve infrastrukture ili platnog sustava koji podupire njegovu primjenu. Uspostavom HRK SCT sheme bankovna zajednica u Republici Hrvatskoj pružat će usluge kreditnih transfera u kunama po istim poslovnim pravilima, operativnim procedurama i tehničkim standardima po kojima se izvršavaju SEPA kreditni transferi u eurima.

HRK SCT shema je usklađena sa SEPA platnom shemom EPC-a poštujući pri tom sve nacionalne specifičnosti kako bi se sudionicima nacionalnog platnog prometa olakšala migracija na SEPA platnu shemu uvođenjem eura kao službene valute Republike Hrvatske. Ova platna shema  bit će na snazi sve do pristupanja RH euro zoni.

Pravila HRK SCT sheme (u daljnjem tekstu: Pravila) opisuju poslovna i operativna pravila, prakse, standarde i provedbene smjernice obrade nacionalnih kreditnih transfera u kunama dogovorenih unutar bankovne zajednice Republike Hrvatske prema SEPA pravilima.

Rok za migraciju postojećih kreditnih transfera u kunama na HRK SCT shemu u Republici Hrvatskoj je 06.06.2016. sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA.

Poslovne prednosti HRK SCT sheme 
HRK SCT shema pruža mnoge prednosti korisnicima u smislu funkcionalnosti, smanjenja troškova, jednostavnosti korištenja i neprekinute obrade (engl. STP – Straight Through Processing).

Očekivane koristi su:

U nastavku Vam donosimo dokumentaciju potrebnu za implementaciju HRK SCT sheme:

Od 1.6.2019. godine u primjeni je nova verzija Konvertera koja je usklađena s novom xsd shemom i uputom za pain.001 važećom od 1.6.2019.

Ažurirana Korisnička uputa za korištenje aplikacije Konverter je u primjeni od 1.6.2019.

Od 1.6.2018. godine započinje naplata aplikacije Konverter.  

Za daljnje korištenje aplikacije potrebno je popuniti Pristupnicu za korištenje Aplikacije Konverter, obaviti uplatu sukladno Općim uvjetima korištenja aplikacije za konvertiranje zbrojnog naloga u pain.001.

Nakon toga korisniku se dostavlja licenčna datoteka važeća od 1.6.2018. do 31.5.2020. koju je potrebno instalirati sukladno Korisničkoj uputi. Ovdje preuzmite Pristupnicu i Opće uvjete

Za detaljnije informacije potrebno je obratiti se na info@fina.hr