SEPA - Single Euro Payments Area - Jedinstveno područje plaćanja u eurima +++ ODGODA SEPA promjena za 19.11.2023. Nova primjena od 17.3.2024.

Što je SEPA?

SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (eng. Single Euro Payments Area) jest područje  na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu izvršavati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Cilj SEPA inicijative jest uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

SEPA područje obuhvaća 36 države: sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

SEPA u RH

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava, jer će SEPA pravilima biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Svi se poslovni subjekti u RH trebaju prilagoditi za uvođenje i prihvat novih platnih poruka.

  • 6. lipnja 2016. uveden je novi format zbrojnog naloga za prijenos
  • od 5. lipnja 2017. izravno terećenje odvija se prema novim pravilima.
  • od 03.06.2019. godine provode se samo SEPA izravna terećenja – SDD.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u rubrici Upute za korisnike.

Promjene u platnom sustavu

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da podrazumijeva ukidanje dosadašnjeg načina provedbe kreditnih transfera (naloga za plaćanja) i izravnih terećenja. Hrvatska bankovna zajednica u suradnji s HNB-om donijela je odluku da će navedena pravila biti primijenjena i na sve kunske transakcije, s ciljem da budući prelazak na euro bude što jednostavniji i brži.

Rok za migraciju postojećih kreditnih transfera u kunama na HRK SCT shemu u Republici Hrvatskoj je 06.06.2016. sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA.

Organizacija projekta SEPA-e u RH

Nacionalni odbor za platni promet (NOPP) je glavno upravljačko tijelo projekta SEPA u Republici Hrvatskoj. Tijelo je osnovano 2003. godine, a u njegovu radu sudjeluju Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija, Hrvatska gospodarska komora (u kojoj djeluje Sektor za trgovinu i financijske institucije) i Hrvatska udruga banaka.

NOPP je 21. svibnja 2013. donio odluke o osnivanju radnih tijela za nacionalni projekt SEPA:

Hrvatski odbor za SEPA koordinaciju (HOSK) je radno tijelo NOPP-a konstituirano 16. rujna 2013. godine na temelju Odluke o osnivanju Hrvatskog odbora za SEPA koordinaciju.
Sudionici  HOSK-a su Hrvatska udruga banaka (čiji predstavnik predsjeda Odborom), Hrvatska narodna banka, Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo financija, Financijska agencija i Hrvatska udruga poslodavaca.
Neke od glavnih zadaća HOSK-a su:
– izrada i realizacija Nacionalnog plana migracije na SEPA-u,
– izrada i provedba nacionalne SEPA-ine sheme za kreditne transfere i izravna terećenja u kunama
– izrada i provedba rješenja potrebnih za provedbu kreditnih transfera i izravnih terećenja u eurima u skladu sa SEPA-inim pravilima i Uredbom (EU) br. 260/2012
– utvrđivanje prijedloga za uspostavu ili prilagodbu platne infrastrukture u RH u skladu sa SEPA-inim pravilima, definiranje otvorenih pitanja te predlaganje rješenja i dr..

Hrvatski SEPA forum (HSF) je radno tijelo NOPP-a konstituirano 20. prosinca 2013. godine na temelju Odluke o osnivanju Hrvatskog SEPA foruma.

HSF-om predsjedava Hrvatska gospodarska komora, a ostali sudionici su Ministarstvo financija, Hrvatska narodna banka, Hrvatska udruga banaka i Financijska agencija. U rad HSF-a će biti uključeni i Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska obrtnička komora i udruge za zaštitu potrošača.
Zadaci HSF-a usmjereni su prema korisnicima platnih usluga (mali i srednji poduzetnici, velika trgovačka društva, javni sektor, IT kompanije, obrtnici, potrošači), a njegove glavne aktivnosti su promocija SEPA-inih platnih usluga, informiranost javnosti te edukacija korisnika.

Nacionalni odbor za pristupanje SEPA-i (engl. NASONational Adherence Support Organisation) je nacionalno tijelo koje ima ulogu pružanja potpore pružateljima platnih usluga u procesu pristupanja SEPA-inim platnim shemama tako što uspostavlja kontakt između njih i Europskoga platnog vijeća te im olakšava postupak prikupljanja potrebne dokumentacije za pristupanja SEPA shemama.

NOPP je na sjednici održanoj 15. svibnja 2014. godine donio odluku da se za obnašatelja uloge NASO u Republici Hrvatskoj  određuje FINA.

NOPP je na svojoj 24. sjednici održanoj 18. svibnja 2015. donio odluku o osnivanju Odbora za upravljanje nacionalnim shemama (OUNS).

OUNS – Odbor za upravljanje nacionalnim shemama je osnovan kao sljedbenik HOSK-a – Hrvatskog odbora za SEPA koordinaciju u trenutku kada je projekt uvođenja SEPA-e u RH dovršen, odnosno doveden u fazu upravljanja i održavanja. Odbor za upravljanje nacionalnim shemama (OUNS) je tijelo koje upravlja shemama, izmjenama shema, prati sve buduće SEPA promjene i osigurava implementaciju izmjena shema uz kompletno potrebnu dokumentaciju, pravila i upute, vodi registar sudionika za svaku shemu (registar banaka koje su pristupile pojedinoj shemi) i osigurava da sudionici poštuju pravila rada sheme. Odbor operativno vodi Hrvatska udruga banaka (HUB) iako sudjelovanje u OUNS-u nije uvjetovano članstvom u HUB-u. Sve banke u RH koje su članice bilo koje od shema su ujedno i članice OUNS-a, dakle ravnopravno donose odluke i upravljaju nacionalnim shemama.

Shema