SEPA - Single Euro Payments Area - Jedinstveno područje plaćanja u eurima +++ ODGODA SEPA promjena za 19.11.2023. Nova primjena od 17.3.2024.

Što je SEPA?

SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (eng. Single Euro Payments Area) jest područje  na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu izvršavati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Cilj SEPA inicijative jest uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

SEPA područje obuhvaća 36 države: sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

SEPA u RH

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava, jer će SEPA pravilima biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Svi se poslovni subjekti u RH trebaju prilagoditi za uvođenje i prihvat novih platnih poruka.

  • 6. lipnja 2016. uveden je novi format zbrojnog naloga za prijenos
  • od 5. lipnja 2017. izravno terećenje odvija se prema novim pravilima.
  • od 03.06.2019. godine provode se samo SEPA izravna terećenja – SDD.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u rubrici Upute za korisnike.

Promjene u platnom sustavu

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da podrazumijeva ukidanje dosadašnjeg načina provedbe kreditnih transfera (naloga za plaćanja) i izravnih terećenja. Hrvatska bankovna zajednica u suradnji s HNB-om donijela je odluku da će navedena pravila biti primijenjena i na sve kunske transakcije, s ciljem da budući prelazak na euro bude što jednostavniji i brži.

Rok za migraciju postojećih kreditnih transfera u kunama na HRK SCT shemu u Republici Hrvatskoj je 06.06.2016. sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA.

Nacionalni plan migracije na SEPA

Nacionalni plan migracije na SEPA usvojen je na 23. sjednici Nacionalnog odbora za platni promet, održanoj 15. svibnja 2014.

Plan migracije u Republici Hrvatskoj jest dokument u kojem je dan opis postojećih nacionalnih platnih instrumenata i infrastrukture, opis zahtjeva koje postavljaju propisi EU u vezi sa SEPA shemama, infrastrukturom i izvršenjem platnih transakcija u okviru SEPA te organizacija projekta SEPA u Republici Hrvatskoj, plan aktivnosti i tijek migracije s definiranim rokovima. Plan migracije kontinuirano će se nadopunjavati i osvježavati.

Nacionalni plan migracije na SEPA

Temeljem odluka donesenih na 26. sjednici Nacionalnog odbora za platni promet održane 24. veljače 2016., a vezano za izmjene datuma početka primjene pojedinih aktivnosti iz Nacionalnog plana migracije na SEPA-u, HNB je pripremila Dodatak 1. Nacionalnog plana migracije na SEPA-u:

Dodatak 1. Nacionalnog plana migracije na SEPA-u 

Temeljem odluka donesenih na 27. sjednici Nacionalnog odbora za platni promet održane 7. prosinca 2016., a vezano uz izmjene datuma početka primjene Pravila HRK SDD shema, HNB je pripremila Dodatak 2. Nacionalnog plana migracije na SEPA-u:

Dodatak 2. Nacionalnog plana migracije na SEPA-u 

Dodatak 3. Nacionalnog plana migracije na SEPA-u