SEPA - Single Euro Payments Area - Jedinstveno područje plaćanja u eurima +++ ODGODA SEPA promjena za 19.11.2023. Nova primjena od 17.3.2024.

Što je SEPA?

SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (eng. Single Euro Payments Area) jest područje  na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu izvršavati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Cilj SEPA inicijative jest uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

SEPA područje obuhvaća 36 države: sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

SEPA u RH

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava, jer će SEPA pravilima biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Svi se poslovni subjekti u RH trebaju prilagoditi za uvođenje i prihvat novih platnih poruka.

  • 6. lipnja 2016. uveden je novi format zbrojnog naloga za prijenos
  • od 5. lipnja 2017. izravno terećenje odvija se prema novim pravilima.
  • od 03.06.2019. godine provode se samo SEPA izravna terećenja – SDD.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u rubrici Upute za korisnike.

Promjene u platnom sustavu

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da podrazumijeva ukidanje dosadašnjeg načina provedbe kreditnih transfera (naloga za plaćanja) i izravnih terećenja. Hrvatska bankovna zajednica u suradnji s HNB-om donijela je odluku da će navedena pravila biti primijenjena i na sve kunske transakcije, s ciljem da budući prelazak na euro bude što jednostavniji i brži.

Rok za migraciju postojećih kreditnih transfera u kunama na HRK SCT shemu u Republici Hrvatskoj je 06.06.2016. sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA.

SEPA platni instrumenti

Kreditni transfer

Kreditni transfer je nacionalna ili prekogranična platna usluga kojom se račun za plaćanje primatelja plaćanja odobrava za platnu transakciju ili niz platnih transakcija na teret platiteljeva računa za plaćanje od strane pružatelja platnih usluga kod kojeg se vodi platiteljev račun za plaćanje, na osnovi instrukcije koju daje platitelj.

SEPA-ina shema kreditnog transfera Europskoga platnog vijeća dostupna je od 28. siječnja 2008. I predstavlja skup međubankovnih pravila, postupaka i standarda za obavljanje kreditnih transfera u eurima na području SEPA-e od strane banaka sudionica u shemi.

Osnovni standardi SEPA-inog kreditnog transfera su sljedeći:

račun platitelja i primatelja plaćanja definirani su IBAN-om
pružatelji platnih usluga (banke) platitelja i primatelja plaćanja definirani su BIC-om
platne transakcije se obavljaju u skladu sa ISO 20022 XML formatom platnih poruka

Izravno terećenje

Izravno terećenje je nacionalna ili prekogranična platna usluga za terećenje platiteljeva računa za plaćanje, kada platnu transakciju inicira primatelj plaćanja na osnovi  suglasnosti platitelja.

SEPA-ina shema izravnog terećenja Europskog platnog vijeća dostupna je od 2. studenoga 2009.  i predstavlja skup međubankovnih pravila, postupaka i standarda za provedbu izravnih terećenja u eurima na području SEPA-e od strane banaka sudionica u shemi. SEPA-ina shema izravnog terećenja obuhvaća dvije sheme: Osnovnu shemu (engl. Core SEPA Direct Debit) i Poslovnu shemu, tzv. B2B (engl. Business to Business SEPA Direct Debit).

Osnovni standardi SEPA izravnog terećenja su sljedeći: