SEPA - Single Euro Payments Area - Jedinstveno područje plaćanja u eurima +++ ODGODA SEPA promjena za 19.11.2023. Nova primjena od 17.3.2024.

Što je SEPA?

SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (eng. Single Euro Payments Area) jest područje  na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu izvršavati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Cilj SEPA inicijative jest uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

SEPA područje obuhvaća 36 države: sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

SEPA u RH

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava, jer će SEPA pravilima biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Svi se poslovni subjekti u RH trebaju prilagoditi za uvođenje i prihvat novih platnih poruka.

  • 6. lipnja 2016. uveden je novi format zbrojnog naloga za prijenos
  • od 5. lipnja 2017. izravno terećenje odvija se prema novim pravilima.
  • od 03.06.2019. godine provode se samo SEPA izravna terećenja – SDD.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u rubrici Upute za korisnike.

Promjene u platnom sustavu

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da podrazumijeva ukidanje dosadašnjeg načina provedbe kreditnih transfera (naloga za plaćanja) i izravnih terećenja. Hrvatska bankovna zajednica u suradnji s HNB-om donijela je odluku da će navedena pravila biti primijenjena i na sve kunske transakcije, s ciljem da budući prelazak na euro bude što jednostavniji i brži.

Rok za migraciju postojećih kreditnih transfera u kunama na HRK SCT shemu u Republici Hrvatskoj je 06.06.2016. sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA.

Propisi

Zakon o platnom prometu

Platni promet u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o platnom prometu (NN, br. 66/2018.), koji je stupio na snagu 28. srpnja 2018. i koji uređuje platne usluge i njihove pružatelje, obveze pružatelja platnih usluga, institucije za platni promet i platne sustave.

Zakonom o platnom prometu u zakonodavstvu Republike Hrvatske transponirane su odredbe Direktive 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu.

Uredbe EU-a

Uredba (EZ) br. 924/2009 obvezuje pružatelje platnih usluga u Europskom gospodarskom prostoru da naknada koju zaračunavaju korisniku platnih usluga, za prekogranična plaćanja u novčanoj jedinici euru (te u rumunjskom levu i švedskoj kruni), mora biti jednaka naknadi koju zaračunavaju za odgovarajuća nacionalna plaćanja iste vrijednosti i u istoj valuti. Ujedno, Uredba obvezuje pružatelje platnih usluga da informiraju svoga korisnika platne usluge o njegovu IBAN-u i o BIC-u pružatelja usluge. Ta se uredba primjenjuje od 1. studenoga 2009., a u Republici Hrvatskoj od dana pristupanja Europskoj uniji, odnosno od 1. srpnja 2013. godine.

Uredba (EU) br. 260/2012 propisuje pravila za provedbu kreditnih transfera i izravnih terećenja u eurima u Europskomu gospodarskom prostoru i krajnje rokove do kojih se platne transakcije trebaju početi obavljati u skladu s definiranim pravilima. Uredba je stupila na snagu 31. ožujka 2012., a u Republici Hrvatskoj od dana pristupanja Europskoj uniji, odnosno od 1. srpnja 2013. godine.

Uredba (EU) br. 248/2014
Europski parlament i Vijeće Europske unije su u veljači 2014. usvojili novu Uredbu (EU) br. 248/2014 kojom se mijenja Uredba (EU) 260/2012 i kojom je pružateljima platnih usluga omogućeno prijelazno razdoblje od šest mjeseci (do 1. kolovoza 2014.) u kojemu mogu nastaviti s obradom kreditnih transfera i izravnih terećenja u eurima koja nisu usklađena sa SEPA-om. Razlog donošenja takvoga prijelaznog razdoblja je bojazan da svi sudionici na tržištu ne bi  do 1. veljače 2014. bili usklađeni sa SEPA-om.

Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (NN, br. 54/2013.) donesen je u svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 924/2009 i Uredbe (EU) br. 260/2012. Zakonom se određuje tijelo nadležno za provođenje nadzora i rješavanje pritužaba, uređuju se izvansudski pritužbeni postupci i postupak mirenja te se određuju prekršaji za postupanje protivno Uredbi (EZ) br. 924/2009 i Uredbi (EU) br. 260/2012. Zakon je stupio na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno 1. srpnja 2013. godine.

Direktiva o platnim uslugama, Uredba(EZ) br. 924/2009 i Uredba (EU) br. 260/2012primjenjuju se  u svim državama potpisnicama Ugovora o Europskomu gospodarskom prostoru. Europski gospodarski prostor obuhvaća države članice Europske unije, te Island, Lihtenštajn i Norvešku.

Uredba (EZ) br. 1781/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2006. o informacijama o platitelju koje prate prijenos novčanih sredstava nametnula je obvezu pružateljima platnih usluga da omoguće da sve prijenose sredstava prate informacije o platitelju, kako bi uvijek bilo moguće unatrag ući u trag prijenosu sredstava do samog platitelja, a u vezi s aktivnostima povezanima s prevencijom, istragom i otkrivanjem pranja novca i financiranja terorizma.

Do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju ta je Uredba bila implementirana u pravilnik Ministarstva financija – Pravilnik o sadržaju i vrsti podataka o uplatitelju koji prate elektronički prijenos novčanih sredstava, o obvezama pružatelja usluga plaćanja i o iznimkama od obveze prikupljanja podataka pri prijenosu novčanih sredstava (“Narodne novine”, br. 1/2009.).

Od ulaska Republike Hrvatske u EU ta se Uredba primjenjuje izravno (predmetni Pravilnik prestaje vrijediti). U tijeku je postupak donošenja nove uredbe, kojom bi se predmetna Uredba stavila izvan snage. Europska je komisija izradila prijedlog nove uredbe pod nazivom Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds.