SEPA - Single Euro Payments Area - Jedinstveno područje plaćanja u eurima +++ ODGODA SEPA promjena za 19.11.2023. Nova primjena od 17.3.2024.

Što je SEPA?

SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (eng. Single Euro Payments Area) jest područje  na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu izvršavati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Cilj SEPA inicijative jest uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

SEPA područje obuhvaća 36 države: sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

SEPA u RH

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava, jer će SEPA pravilima biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Svi se poslovni subjekti u RH trebaju prilagoditi za uvođenje i prihvat novih platnih poruka.

  • 6. lipnja 2016. uveden je novi format zbrojnog naloga za prijenos
  • od 5. lipnja 2017. izravno terećenje odvija se prema novim pravilima.
  • od 03.06.2019. godine provode se samo SEPA izravna terećenja – SDD.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u rubrici Upute za korisnike.

Promjene u platnom sustavu

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da podrazumijeva ukidanje dosadašnjeg načina provedbe kreditnih transfera (naloga za plaćanja) i izravnih terećenja. Hrvatska bankovna zajednica u suradnji s HNB-om donijela je odluku da će navedena pravila biti primijenjena i na sve kunske transakcije, s ciljem da budući prelazak na euro bude što jednostavniji i brži.

Rok za migraciju postojećih kreditnih transfera u kunama na HRK SCT shemu u Republici Hrvatskoj je 06.06.2016. sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA.

SEPA platne sheme

Europsko platno vijeće (EPC – European Payment Council) definira  platne sheme SEPA-e kao niz pravila, praksa i standarda dogovorenih na međubankovnoj razini kojima se postiže interoperabilnost u pružanju i obradi  platnih instrumenata SEPA-e.

Platne sheme SEPA-e EPC opisuje Pravilnicima (engl. Rulebooks) koji sadrže niz pravila i tehničkih standarda za obavljanje SEPA-inih platnih transakcija koje moraju slijediti pružatelji platnih usluga koji pristupaju shemi. Pravilnik se može smatrati korisničkom uputom koja opisuje zajedničko razumijevanje kako prenijeti sredstva s računa A na račun B u područje SEPA-e.

Pružatelj platnih usluga postaje sudionik SEPA-inih platnih shema potpisivanjem Ugovora o pristupanju shemi (engl. The Scheme Adherence Agreement) čime prihvaća pravila te obveze i odgovornosti svake sheme.

Platne sheme SEPA-e su odvojene od infrastrukture koja podupire njihovu primjenu. Obrada međubankovnih transakcija se provodi se kroz mehanizme obračuna i namirenja (CSMs) koje pojedina banka bira kao najprikladnije rješenje za svoje potrebe, koji se temelje na jedinstvenom nizu pravila, praksa i standarda definiranih platnom shemom.

Više informacija na:

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=what_is_a_payment_scheme_sepa_customers