SEPA - Single Euro Payments Area - Jedinstveno područje plaćanja u eurima +++ ODGODA SEPA promjena za 19.11.2023. Nova primjena od 17.3.2024.

Što je SEPA?

SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (eng. Single Euro Payments Area) jest područje  na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu izvršavati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Cilj SEPA inicijative jest uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

SEPA područje obuhvaća 36 države: sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

SEPA u RH

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava, jer će SEPA pravilima biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Svi se poslovni subjekti u RH trebaju prilagoditi za uvođenje i prihvat novih platnih poruka.

  • 6. lipnja 2016. uveden je novi format zbrojnog naloga za prijenos
  • od 5. lipnja 2017. izravno terećenje odvija se prema novim pravilima.
  • od 03.06.2019. godine provode se samo SEPA izravna terećenja – SDD.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u rubrici Upute za korisnike.

Promjene u platnom sustavu

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da podrazumijeva ukidanje dosadašnjeg načina provedbe kreditnih transfera (naloga za plaćanja) i izravnih terećenja. Hrvatska bankovna zajednica u suradnji s HNB-om donijela je odluku da će navedena pravila biti primijenjena i na sve kunske transakcije, s ciljem da budući prelazak na euro bude što jednostavniji i brži.

Rok za migraciju postojećih kreditnih transfera u kunama na HRK SCT shemu u Republici Hrvatskoj je 06.06.2016. sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA.

SEPA za poslovne korisnike

Svaka datoteka za elektroničko plaćanje u obliku zbrojnog naloga u KUNAMA i EURIMA postaje SEPA plaćanje od 6.6.2016.
Iskoristite mogućnost objedinjavanja naloga za plaćanje u svim valutama u jednoj datoteci
Pripremite poslovanje za slanje XML poruka
Iskoristite mogućnost automatskog prijema pogrešno poslanih i odbijenih naloga
Automatizirajte poslovne procese – provjerite da li vaša poslovna banka pruža mogućnost slanja u XML formatu:

  • izvadaka i izvještaja
  • povrata i odobrenja

Ubrzajte i olakšajte knjiženje!

Postanite primatelj izravnog terećenja – upoznajte se sa mogućnostima koje vam pruža usluga izravnog terećenja
Kontaktirajte informatičku podršku za svoj poslovni sustav – provjerite podržava li SEPA plaćanja
Preuzmite sve upute za klijente na www.sepa.hr
Zatražite dodatne informacije u svojoj poslovnoj banci
Pripremite se na vrijeme!